התנעת פרויקט

התנעת פרויקט

הגדרה מדויקת של דרישות הפרויקט בשיתוף הלקוח והאדריכל. קביעת שיטות לדיווח שוטף. לימוד האתר וסביבתו, סקר תשתיות, סקר היסטורי ועוד ...

תאום תכנון

תאום תכנון

בחירת תמהיל היועצים הנדרש לפרויקט וסיוע בבחירת היועצים עצמם מתוך מאגר היועצים. הגדרת יעדים ותכולות עבודה ליועצים השונים: תקציב הפרויקט ותקציבי משנה, לוחות זמנים לכל אחד מהשלבים. תאום התכנון בין כל היועצים בפרויקט תוך הקפדה על עמידה בדרישות החוקים, התקנות והתקנים.

היבטים רגולטוריים

היבטים רגולטוריים

קבלת אישורי הגורמים הרלוונטיים: עירייה, פיקוד העורף, חברת חשמל, כיבוי אש, משרד הבריאות,משרד החינוך וכדו'. קבלת היתר בניה, היתרי עבודה ואישורי חפירה מול גורמי התשתית.

מכרז קבלנים

מכרז קבלנים

כתיבת הזמנה להצעת/ות מחיר מכרז הכולל מפרט טכני, כתבי כמויות ותכניות. קבלת הצעות מחיר בלוח הזמנים שהוקצה. בחינת ההצעות, יצירת טבלת השוואה לנוחות הלקוח. בחירת הקבלן בתאום עם הלקוח, חתימה על הסכם.

פיקוח צמוד

פיקוח צמוד

פיקוח על העבודות ווידוא התאמה תכנון מול ביצוע. בחירת מעבדות בדיקה וגורמי תקינה. תזמון וניהול צוות היועצים במסגרת פיקוח עליון. שמירה על איכות הביצוע במסגרת התקציבית ולוח זמנים. טיפול בחשבונות ספקים והעברת אישורי תשלום.

מסירה

מסירה

וידוא כי הפרויקט מוכן למסירה בהתאמה מלאה לתכנון. מיפוי פערים מבעוד מועד לטובת ביצוע מקצה שיפורים היכן שנדרש וקבלת אישור אכלוס טופס 4. סגירת הפרויקט כולל התחשבנות סופית מול הספקים והיועצים. מסירת תיק פרויקט ללקוח כולל כל המסמכים הרלוונטיים.

שנת בדק

שנת בדק

טיפול מלא בתקלות וליקויים בתחומי המבנה והמערכות. בהינתן ולא היו פניות במהלך השנה , ביצוע בדיקה כוללת בתום שנת בדק.

סקרים הנדסיים

סקרים הנדסיים

מומחיות מיוחדת בבצוע סקרים הנדסיים למבנים לשימור לטובת תיקי תיעוד מבנה.